4 za 3 Wszystkie zapalniczki POPCOVERSPRAWDŹ

Regulamin promocji

Regulamin Sprzedaży Premiowej

 

I. Podstawowe pojęcia regulaminu.

Organizator – "EURUS" spółka z o.o. z siedzibą w Ignatkach, (adres: Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000314581, NIP 542-309-43-47, BDO: 000037386 o kapitale zakładowym w wysokości 1.730.000,-zł w całości opłaconym.
Promocja – promocja, której szczegółowy określa niniejszy Regulamin
Uczestnik – Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które dokonują zakupu w sklepie internetowym www.ClipperPolska.pl, w ilościach detalicznych, w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).
Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Premiowej.
Okres Promocyjny – od 01.07.2021 r. do 31.07.2021 r., lub do wyczerpania zapasów Nagród
Produkty Promocyjne – cały asortyment marki Clipper, pozostający w ofercie handlowej "EURUS" spółka z o.o. w sklepie internetowym www.ClipperPolska.pl w chwili trwania promocji. Produkty objęte sprzedażą premiowaną reguluje Załącznik numer 1.
Nagroda – towar, przekazywany Uczestnikowi za spełnienie określonych warunków przewidzianych w Regulaminie,okulary Clipper:
https://www.clipperpolska.pl/product-pol-192-Okulary-przeciwsloneczne-Clipper-UV400.html

II. Postanowienia ogólne.

Niniejszy Regulamin stanowi określenie ogólnych zasad organizowania i przeprowadzania przez Organizatora Promocji. Promocja jest prowadzona od od 01.07.2021 r. do 31.07.2021 , lub do wyczerpania zapasów Nagród. W przypadku organizowania przez Organizatora różnych promocji bądź Okresów Promocyjnych, nie można łączyć warunków promocyjnych z różnych promocji i Okresów Promocyjnych tj. spełnienie w danym Okresie Promocyjnym warunku promocyjnego w części bądź całości nie przechodzi na inny okres promocyjny, ani inną promocję. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez "EURUS" spółka z o.o. oraz nie ma wpływu na warunki handlowe Uczestników. Celem akcji promocyjnej określonej Regulaminem jest zwiększenie przez Organizatora sprzedaży towarów objętych promocją, znajdujących się w ofercie handlowej "EURUS" spółka z o.o.

III. Uczestnicy.

Uczestnicy mogą przystąpić do Promocji w każdym momencie jej trwania.
Uczestnicy akceptują warunki Promocji poprzez złożenie zamówienia promocyjnego.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Promocji. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody. Żądane dane, oświadczenia i dokumenty mogą dotyczyć jedynie okoliczności i faktów mających wpływ na ustalenie, czy Uczestnik spełnia warunki regulaminu do wzięcia udziału w Promocji i przyznania mu Nagrody.
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji odmówić Uczestnikowi przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął informację potwierdzającą działania sprzeczne z Regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

IV. Nagrody

Nagrodą w Promocji jest nagroda rzeczowa – okulary Clipper: https://www.clipperpolska.pl/product-pol-192-Okulary-przeciwsloneczne-Clipper-UV400.html, którą  Uczestnik może nabyć po obniżonej cenie. Warunkiem nabycia Nagrody jest uiszczenie obniżonej ceny za Nagrodę, w wysokości 0,01 zł.  W okresie promocji Uczestnik może  skorzystać z prawda do otrzymania Nagrody maksymalnie 3 razy, pod warunkiem, że dokona trzech jednostkowych zamówień, każde na kwotę nie mniejszą niż 79 złotych brutto. Czwarte zamówienie na kwotę minimum 59 złotych brutto nie jest objęte promocją. 
Nagroda otrzymana przez Uczestnika nie może być przez niego zamieniona na inną lub na równowartość pieniężną.
Prawo do Nagrody jest niezbywalne.
W przypadku niedostępności Nagrody oferowanej w ofercie promocyjnej, Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany Nagrody na inną o równej lub wyższej wartości.

V. Zasady przyznawania Nagród w Promocji i warunki wydania Nagród.

1. Uczestnik uzyskuje prawo do Nagrody za osiągnięcie odpowiedniej sumy zakupów przy jednorazowym zamówieniu Produktów Promocyjnych w Okresie Promocyjnym. Zakupu należy dokonać w sklepie internetowym www.ClipperPolska.pl. Wymagana suma zakupionych Produktów Promocyjnych wynosi 59 złotych brutto. Określona suma zakupów (zamówień) nie podlega łączeniu. Uczestnikowi przysługuje przy jednorazowym zamówieniu prawo do jednej Nagrody po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
2. W przypadku uzyskania prawa do Nagrody, Uczestnik zgłasza chęć otrzymania Nagrody poprzez dokonanie zakupy w ofercie promocyjnej i wybór Nagrody pod podsumowaniem w koszyku zakupów.
3. Uczestnik poprzez złożenie zamówienia promocyjnego wyraża zgodę na warunki Regulaminu oraz przystępuje do Promocji.
4. Zakupy produktów objętych promocją dokonywane przez Uczestników w Okresie Promocyjnym nie podlegają zwrotowi po zakończeniu Promocji, jeżeli nie są objęte wadą.
5. Nagrody zostaną wręczone Uczestnikom wraz z zrealizowanym zamówieniem Produktów Promocyjnych.

VI. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji w danym Okresie Promocyjnym można zgłaszać na piśmie na adres biura Organizatora przez cały czas trwania Okresu Promocji, którego reklamacja dotyczy oraz w ciągu 7 dni od zakończenia tego Okresu Promocji lub do Przedstawiciela Organizatora. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższych terminów, nie będą rozpatrywane. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, nazwę sklepu, dokładny adres jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Ponadto złożona reklamacja musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji danego Uczestnika. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 10 dni od dnia ich otrzymania. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. Są one ostateczne i wiążące. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji lub przy wizycie Przedstawiciela Organizatora.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).
2.  Podane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia promocji i przyznania nagród, o ile w jego trakcie Uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie do celów marketingowych.
3.  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w promocji i wydania nagrody.  Dane osobowe uczestników promocji są niezwłocznie usuwane po zakończeniu promocji, w tym wydaniu nagród i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4.  Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, e) przeniesienia danych osobowych.
5.  Odbiorcą danych osobowych jest administrator oraz jego kooperanci tj. firmy kurierskie,  służby księgowo-prawne, dostawcy usług IT i internetu wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia promocji oraz przekazania nagród.
6.  Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
7.  Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

IX. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty wskazanej we wprowadzanej zmianie.
2. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora, oraz w przypadku wyrażenia chęci przez Uczestnika promocji do otrzymania niniejszego regulaminu, Uczestnik może otrzymać Regulamin za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

ORGANIZATOR

Załącznik numer 1 regulaminu Promocji: Wszystkie produkty dostępne pod linkami:
1. https://www.clipperpolska.pl/pol_m_Produkty_Zapalniczki_Classic-267.html
2. https://www.clipperpolska.pl/pol_m_Produkty_Zapalniczki_Pop-Covers-268.html
3. https://www.clipperpolska.pl/pol_m_Produkty_Zapalniczki_Metalowe-269.html
4. https://www.clipperpolska.pl/pol_m_Produkty_Zapalarki-264.html
5. https://www.clipperpolska.pl/pol_m_Produkty_Akcesoria-265.html
6. https://www.clipperpolska.pl/pol_m_Produkty_Gadzety-266.html

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel